Polityka prywatności
Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest LIDEX sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie, ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa.
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres Administratora (rodo@lidex.com.pl).
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą̨, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą̨, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.


Zakres zbieranych danych, cele i podstawy prawne zbierania danych

Państwa dane osobowe są̨ gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
Rekrutacje podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem osoby do czasu zakończenia procesu rekrutacji
Rekrutacje niezamawiane podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie do czasu odwołania zgody
Działania promocyjne podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie do czasu odwołania zgody
Obsługa zapytań z formularza kontaktowego oraz korespondencji (emailowej, tradycyjnej, innej) podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie; odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonego zapytania do czasu odwołania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora do czasu przedawnienia roszczeń
Zarządzanie kontami na Portalu dla Klientów podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w czasie obowiązywania umowy albo do czasu określonego w umowie
Realizacja umowy podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w czasie obowiązywania umowy albo do czasu określonego w umowie
Realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny wynikający w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości do czasu przedawnienia roszczeń


Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, dostawcom usług oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz LIDEX sp. z o.o.


Prawa osób

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:
 1. wycofania zgody wobec przetwarzania;
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lidex.com.pl

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną̨ konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofniecie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).


Pozostałe informacje

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz obowiązującymi przepisami.

Na stronach www firmy LIDEX znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych. Firma LIDEX nie ponosi odpowiedzialności za dane zbierane przez te witryny.

Ogólne warunki współpracy zostały określone w Regulaminie.


Pliki "cookies"

Strona internetowa LIDEX sp. z o.o. korzysta z informacji zapisywanych za pomocą̨ plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają̨ rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje szczegółowe:
 1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawie przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są̨ cookies:
  - „stałe” – pozostają̨ na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
  - „sesyjne” są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).