Regulamin Portalu Klienta

Wstęp

 • Poniższy regulamin stanowi zbiór zasad korzystania z internetowego kanału dostępu do informacji o projektach pod nazwą "Portal Klienta", zwanego dalej "Portalem" dostępnego dla Użytkowników pod adresem internetowym https://portal.lidex.com.pl.

Dostęp do Portalu

 • Użytkownikiem Portalu może zostać każda osoba zlecająca wykonanie usług tłumaczeniowych, konferencyjnych, graficznych lub filmowych, która zamawia pracę w imieniu Klienta lub każdej innej firmy, którą wskaże właściciel Portalu.
 • Prawo dostępu do Portalu mają wszyscy pracownicy po stronie Klienta, którzy na stałe z ramienia Klienta współpracują z firmą LIDEX, zwani dalej "Użytkownikami".
 • Aby zostać użytkownikiem, należy wyrazić zgodę na założenie konta w Portalu poprzez odpowiedź o treści „TAK” na wiadomość wysłaną przez Opiekuna Klienta po pierwszym zleceniu, aktywować konto przez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w kolejnym mailu oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu po podaniu loginu i hasła.
 • Każdy Użytkownik ma dostęp wyłącznie do własnych projektów. Wyjątkiem jest wskazana przez Klienta osoba - zwana dalej "Użytkownikiem Głównym" - która ma dostęp do wszystkich projektów danego Klienta.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu.
 • W celu skasowania konta Użytkownika należy przysłać maila informacyjnego do Opiekuna Klienta.

Funkcjonalność

 • Portal jest internetowym narzędziem umożliwiającym samodzielny dostęp do danych dotyczących zestawienia projektów zlecanych przez Użytkownika Głównego lub Użytkownika.
 • W Portalu znajdują się dane związane ze zrealizowanymi projektami w okresie 2 ostatnich lat oraz z projektami, które są w trakcie realizacji (tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, konferencje, usługi graficzne i filmowe).
 • Portal może służyć jako platforma komunikacji z Opiekunami Projektów przydzielonymi do obsługi projektów Klienta.

Zasady korzystania

 • Prawo do korzystania z Portalu mają Użytkownicy i Użytkownik Główny.
 • Zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Portalu osobom trzecim.
 • Wszystkie dane znajdujące się w Portalu w tym dane osobowe są danymi przekazanymi firmie LIDEX Sp. z o.o. w celu realizacji zleceń oraz wystawiania faktur na rzecz Użytkownika Głównego i Użytkowników i stanowią tajemnicę handlową.
 • Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Portalu jest LIDEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Republikańskiej 24a, 04-404 w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane za pomocą Portalu są przetwarzane zgodnie z zamieszczoną na Portalu Polityką prywatności, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Zastrzeżenia

 • Regulamin Portalu może zostać zmieniony przez firmę LIDEX w dowolnym momencie.
 • Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu. Zostanie on także opublikowany na stronach Portalu w formie tekstu jednolitego.
 • W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik nie będzie miał dostępu do treści Portalu dostępnych po zalogowaniu.
 • Firma LIDEX zastrzega możliwość wyłączenia Portalu (np. na skutek awarii lub prac serwisowych) w dowolnym momencie i bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Użytkowników.
 • Firma LIDEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez brak dostępu do Portalu lub na skutek jego błędnego użytkowania.

Postanowienia końcowe

 • Wszystkie operacje i dyspozycje dokonane za pomocą Portalu w strefie po zalogowaniu są własnością firmy LIDEX i zabrania się przekazywania ich osobom trzecim, które nie są wskazane przez Użytkownika Głównego.
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2021 r.